Jose Maria Sison’un “Halk Akademisi” Açılış Konuşması

Filipinler Komünist Partisi, Kabataang Makabayan organizasyonu ve Halkların Uluslararası Mücadele Birliği başkanı günümüzün en önemli Marksist-Leninist teorisyen ve eylem adamlarından Prof. Jose Maria Sison’un Jose Ma. Sison Halk Akademisi açılışında geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmayı Kuram Dergisi okurları için aktarıyoruz.


Değerli Aktivisitler,

Öncelikle Anakbayan liderliğinde, ulusal demokratik halk hareketleri gençlik organizasyonlarına ABD emperyalizmi destekli Duterte rejiminin faşist diktatörlüğün yeniden Filipinler’de hakim olmasına karşı gösterdikleri mücadeleden ve gençleri seferber etmesi ve örgütlemesinden ötürü teşekkür etmek istiyorum.

Sizler oligarşinin büyük kompradorların, toprak ağalarının ve bürokratik kapitalistlerin desteklediği kukla Duterte rejimine ve ABD emperyalizmi yönetimi altında kurulan baskı sisteminin temeli olan yarı sömürge, yarı feodal sisteme karşı gençlik kitlelerin ve geniş halk kitlelerin birleşip mücadele etmesi noktasında büyük bir adım attınız.

ABD destekli Duterte rejimine ve gerici iktidar sistemine karşı verilen ulusal kurtuluş ve demokrasi mücadelesinde Jose Ma’yı akademinizin açılışı sürecinde çağırmaya karar verdiğiniz için onur duydum ve sizlere minnettarım. Sison Halk Akademisi bir eğitim kurumu olarak modern emperyalizm ve proleter devrimler çağında, sosyalist devrimci bir perspektifle, demokratik devrim konusunda tamamlanmamış devrimi tamamlamak için gençlere yönelik kendi çalışmalarımdan faydalanmakta.

Kitle hareketinde gerekli olan ideolojik, siyasi ve kültürel eğitimin önemini bana sorarak, sizler Kabataang Makabayan’ın parlak birer takipçileri olduğunuzu gösteriyorsunuz. Lenin’in öğretisini hatırlamalısınız. Devrimci teori olmadan devrimci bir hareket olamaz. Teori, toplumsal tarihin aşamalarını ve yasalarını anlamak için bize genişlik ve derinlik verir. Ayrıca, İkinci Propaganda Hareketinin önemini Recto’dan öğrendiğimi hatırlamanız gerekiyor. Ben onu, yeni demokratik kültür devrimi olarak geliştirerek savunmuştum.

Jose Ma Sison Halk Akademisi‘ni başlatma girişiminiz kitlesel hareketin konsolidasyonu olarak devrimci teorik ve politik eğitime sahip olma düşüncesi ve arzusuyla ilişkilidir. Bu durum bana 1970’teki İlk Çeyrek Fırtınası sırasında Ulusal Demokrasi Okulları’nın kurulması ve çoğaltılmasını anımsatıyor. O tarihteki ana çalışma metinleri Ulusal Demokrasi ve Filipin Toplumu ve Devrimi için Mücadele adlı kitaplardı. Şimdi, okuma ve çalışma için çok daha fazla metin bulunuyor.

Daha da önemlisi, gençlerin ve halkın ulusal demokratik hareketi, 1954’te Kabataang Makabayan’ın kuruluşundan veya 1970 İlk Çeyrek Fırtınası’ndan muazzam miktarda devrimci tecrübe kazandı. Halka dikkatimizi tam olarak vermek zorundayız. Gericiliğin çöküşünü artık ülke ölçeğinde hızlandırılacak olan şey işçi sınıfının öncülüğünde ve sosyalist bir bakış açısına sahip, uzun süreli bir halk savaşıyla gerçekleştirilecek demokratik devrimdir. Yazılı çalışmalarımın teorik araştırmaya dayalı ve devrimci pratikte test edilmiş bilgi kaynağı olarak değerlendirilmesini takdir ediyorum. Bu eserler, dünya proleter devriminin büyük düşünürleri ve devrimcilerinden ve 1896’daki eski demokratik devrimden bu yana Filipin vatanseverlerinin devrimci süreçlerini işlemektedir. Ben devrimci teoriyi her zaman  tarihin ve mevcut koşulların Filipinlilerine uygulamaya önem verdim. Aynı şekilde, Filipin devriminin gelişmekte olan uluslararası bağlamını da analiz ettim.

Yazıları kronolojik olarak kitap formunda toplamak ve yayınlamak daha ileri bir aşamadır. Çeşitli ölçeklerde tema altındaki yazılardan seçmeler de kitap formunda yayınlanmaya hazırlanıyor. Bütün bu yazılar basılı ve dijital biçimde korunabilir ve yaygınlaştırılabilir ve gençlik örgütleri, online platformlar, halk kütüphaneleri ve özel koleksiyonlardan bölümler vasıtasıyla kadrolar ve kitle aktivistleri tarafından kullanılabilir hale getirilebilir. Bu açıdan, Jose Ma. Sison Halk Akademisi aşağıdakilerle işbirliği yapabilir; www.josemariasison.org, Filipinler Araştırmaları Uluslararası Ağı ve Aklat NG Bayan.

Sizler günümüzde dünya kapitalist sisteminin eşi benzeri görülmemiş derecede hızlanmış krizi ile karşı karşıya kaldınız ve bu sisteme meydan okudunuz. Bu kriz, dünya halkları arasında baskı ve sömürü açısından aşırı derecede acılar getirmektedir. Kriz ile emperyalistler arası çelişkiler daha da keskinleşiyor ve daha büyük bir emperyalist yağma ve saldırı savaşları ile sonuçlanıyor. Süreç emperyalist coğrafyalarda şovenizm, ırkçılık ve faşizm türünden gerici akımları güçlendiriyor, revizyonistlerin sosyalizme ihanetinden ve neo-liberal ekonomi politikalarından doğan yıkıcı ve zararlı sonuçlardan tamamen kurtulabilmek için proletaryanın devrimci güçlerinine ihtiyaç bulunuyor.

Sizler aynı zamanda Filipinler’deki krizin eşi benzeri görülmemiş bir şekilde hızlandığı, yarı sömürge ve yarı feodal yönetim sistemi ile karşı karşıya kaldınız ve bu sisteme meydan okudunuz. Kriz, yabancı tekelci kapitalizmin, iç feodalizmin ve bürokratik kapitalizmin bir sonucu olarak baskıları arttırıyor ve baskılar açısından Filipino halkı aşırı acılar çekiyor. Durum o kadar kötüye gitti ki, süreç; devrimci güçlere, yasal demokratik güçlere ve halkın geniş kitlelerine karşı tümüyle bir savaş politikası başlatan Duterte gerici kliğini ortaya çıkardı. Oplan Kapayapan yönetiminde Oplan Tokhang ile birlikte Duterte kliği, ABD emperyalizminin Operasyon: Pasifik Kartalı-Filipinler uygulamasında yer alarak halka yönelik kitlesel imha operasyonları yürütüyor.

Duterte kliği şimdilerde, 1987 Anayasasını değiştirme ve başkanlık ile sınırsız merkezi güçlerle sahte federal bir hükümet sistemi benimsemek bahanesiyle faşist bir diktatörlük kurma yolunda adımlar atıyor. Sahte federal eyaletler veya bölgesel yönetimleri, büyük kompradorlar ve toprak ağalar, hanedanlar ve savaş ağaları ile işletmeye çalışıyor.

Faşist diktatörlükleri başarısızlıkla sonuçlanacak çünkü halk kitleleri kitlesel yıldırmadan ve şiddet kullanımından nefret ediyor. Tüketim malları ve hizmetlerdeki artan vergiler ve devamlı yükselen fiyatlar ve zamlar gündemde. Gelişme denen şey yüksek faizli dış kredilere dayanıyor.

Halk Akademisi tam zamanında kuruluyor. Sizi karşı karşıya getiren ve meydan okumakta olan krizler ciddi sıkıntılara, zorluklara ve fedakarlıklara neden olur. Ancak mücadele halkın geniş kitlelerin devrimciliğini doğuracaktır. Gençlik hareketinin kadroları ve aktivistleri, etkin olabilmesi için, dünya kapitalist sisteminin işleyişini ve krizini ve yerel yönetişim sistemini kavrayabilmek için teorik ya da ideolojik eğitime sahip olmalıdırlar. Mücadelenize ilham vermek ve yönlendirmek için Marx, Engels, Lenin, Stalin ve Mao’nun ve bugünkü devrimci liderlerin  bilimsel duruşuna ihtiyacınız var.

Filipin toplumunun yarı sömürge ve yarı feodal karakterini, işçi sınıfının liderliği altındaki Filipin devriminin kendine özgü ulusal ve demokratik karakterini, devrimin itici güçlerini, devrimin sınıf düşmanlarını, devrimin aşamalarını anlamak için siyasi eğitime ihtiyacınız var. Devrim için, uzatılmış halk savaşının stratejik çizgisi ve sosyalist bakış açısı kazanmalısınız. Uygulanması gereken yeni demokratik devrimde, yurtsever, bilimsel ve insancıl bir kültürel eğitimin gerçekleşmesine bağlı kalmalı ve katkıda bulunmalısınız. Bu amaçla, sizler kesinlikle eğitim kurslarına sahip olmalısınız ve sanatsal yaratım ve kültürel performansları teşvik etmelisiniz.

Teşekkürler

Prof. Jose Maria Sison

Ahmet Erdoğan

Dilbilim, Jeoloji, Leninizm ve Edebiyat alanlarında araştırmaları bulunmaktadır. Kuram Dergisi emekçi sınıflar ve üçüncü dünya kategorisini düzenlemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest